top of page

CONDICIONS GENERALS DE CONTRACTACIÓ

A continuació s’exposa el document contractual que regirà la contractació de productes  a través del lloc web www.enjoy.cat propietat de la mercantil ENJOYCAT BCN S.L amb CIF B67574939, (en endavant “ENJOY.CAT”). L’acceptació d’aquest document comporta que l’usuari:

a) Ha llegit, entén i comprèn el que aquí s’exposa.

b) Que es una persona amb capacitat suficient per a contractar.

c) Que assumeix totes les obligacions aquí disposades.

Aquestes condicions seran vàlides indefinidament i seran aplicables a totes les contractacions realitzades a través del lloc web www.enjoy.cat 

ENJOY.CAT es reserva el dret de modificar unilateralment aquestes Condicions Generals, sense que això pugui afectar als béns o promocions que van ser adquirits prèviament a la modificació.

 IMPORTANT: Tots els usuaris del web, independentment de la seva condició de visitants o usuaris registrats, queden subjectes a l’Avís Legal. A més, tot client, abans de prestar el seu consentiment, declararà que ha llegit i coneix aquestes condicions, a les  que quedarà subjecte i n’acceptarà expressament els seus termes, a l’objecte de considerar formalitzada l’operació de compra.

 1. Productes a la venda.

ENJOY.CAT ofereix productes gourmet a través d’una plataforma web de comerç electrònic. Aquesta plataforma és l’únic suport a través del qual el client podrà adquirir aquests articles.

ENJOY.CAT especificarà les característiques dels productes a la venda,  tal com el productor els hi hagi subministrat o els posi al mercat a disposició dels consumidors.

ENJOY.CAT informarà al client el preu de venda al públic de cada producte, expressat en euros (€), amb els impostos aplicables inclosos.

ENJOY.CAT es reserva el dret d’afegir i retirar qualsevol producte o servei de la botiga virtual, en qualsevol moment. A menys que es disposi d’una altra manera, els productes de nova incorporació quedaran subjectes a les disposicions de les condicions generals de contractació des d'aquell moment.  El client ha de tenir en compte que alguns dels productes suggerits tenen una oferta estacional i/o són de producció molt limitada, motius pels quals existeix la possibilitat de que en el moment de tramitar una comanda, aquests no estiguin disponibles. En aquest supòsit, ENJOY.CAT així ho informarà al client, per tal de que en tingui coneixement.

IMPORTANT:  La venda d’alguns productes que s’ofereixen a través del web, només és permesa a majors de 18 anys. 

2. Procediment de compra.

ENJOY.CAT posa a disposició del client el següent procediment de compra  seqüencial per tal de formalitzar l’operació:

1. El client podrà escollir els productes que desitgi  i els podrà afegir al seu cistell de la compra tant des de la fitxa del producte, com des d’altres llocs habilitats a l’objecte.  El client podrà consultar en qualsevol moment l’estat del seu cistell, obtenint la informació dels productes escollits, el seu preu i el total acumulat d’intenció de compra. A aquesta alçada del procés, el client és lliure d’ afegir o eliminar els productes que vulgui del seu cistell.

2.  Un cop el client hagi iniciat el procediment de compra mitjançant l’opció corresponent, se li mostrarà un llistat amb tots els productes inclosos en la seva comanda. També se li indicarà el preu unitari i el valor total del seu cistell, incloent el transport.

A aquesta alçada del procés, el client encara podrà afegir o eliminar productes del seu cistell, a la seva lliure elecció.

3.  Una vegada definits els productes que vol adquirir, el client podrà lliurement procedir a la pàgina de checkout fent click al botó "Finalitzar compra". De forma fàcil, es podrà consultar les condicions generals de contractació.

4. A continuació el client informarà l’adreça de lliurament, les dades de facturació i les dades de pagament. Mitjançant un diagrama, el client coneixerà en tot moment a quina alçada es troba del procés de compra i el sistema mostrarà en tot moment l'import final a pagar.

Si el client decideix en aquest moment que la informació aportada és correcta i complerta, se li demanarà que presti el seu consentiment per finalitzar l’operació de compra.  Una vegada donat aquest consentiment, la comanda no podrà ser modificada.

5. En aquest moment, el client formalitzarà el pagament de l’operació mitjançant l’ús de la passarel·la de pagament bancari. ENJOY.CAT  es reserva el dret de canviar la passarel·la i els sistemes de pagament en funció de les seves necessitats, en qualsevol moment i sense cap preavís.

6. Realitzats tots aquests passos, el client obtindrà per correu electrònic i de forma immediata una confirmació de la seva compra. 

 

3. Forma de pagament.

ENJOY.CAT només accepta el pagament amb targetes de crèdit (Visa i Mastercard) per passarel·la virtual.

Les dades del client seran encriptades segons els protocols SSL (Secure Socket Layer), garantint d’aquesta manera la seguretat i confidencialitat de les mateixes.

4. Transport i lliurament.

ENJOY.CAT gestionarà els enviaments nacionals a l’adreça d’enviament facilitada pel client durant el procés de compra. No es realitzarà cap enviament a apartats de correus de cap país del món. Les despeses de transport es calcularan en funció del pes de la comanda.

ENJOY.CAT  seleccionarà l’agència de transports que més li convingui en cada moment i per cada destí a l’objecte d’aconseguir un servei el més eficaç i fiable possible i expedirà la comanda dins les 48-72hores (màxim) següents a la recepció de la mateixa (a excepció del cap de setmana o festius que ho farà el primer dia hàbil següent) i després de ser confirmat el pagament, sempre hi quan els productes estiguin disponibles i no hi hagi circumstàncies de força major que ho impedeixin. L'agència de transports seleccionada lliurarà la comanda dins el termini que tingui establert segons el destí i tipus de servei utilitzat. En tots els casos, una vegada lliurada la mercaderia al transportista, el sistema enviarà al client un correu electrònic amb un codi que li permetrà fer un seguiment de l’enviament a través del web del transportista. ENJOY.CAT  no es responsabilitzarà de les demores en el lliurament ocasionades exclusivament per causes imputables a l'agència de transports o a factors imprevisibles i incontrolables que no tingui el deure de suportar.

Per norma general, les agències de transport realitzen diversos intents de lliurament de la mercaderia. Si finalment aquesta resulta retornada i s'acrediten els diversos intents d'entrega, el client no tindrà cap dret a que li sigui reintegrat l'import de la seva compra. En qualsevol cas, ENJOY.CAT  no gestionarà mai el reenviament de la mercaderia.

5. Desistiment i devolució d'una comanda.

En el cas  que un o diversos productes arribessin deteriorats a conseqüència del transport, caldrà que el destinatari ho faci constar per escrit en l’albarà d'entrega que li lliurarà el transportista en el moment de rebre l’enviament, acompanyat de la seva signatura. Després, caldrà que ho comuniqui ENJOY.CAT, per escrit, dins un termini màxim de catorce dies hàbils des de la data de recepció, explicant els fets amb detall.  Cal que el destinatari conservi el/s producte/s deteriorat/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol manipulació, alteració o ús. Un cop realitzades les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, ENJOY.CAT  reemborsarà els diners dels productes deteriorats mitjançant la forma de pagament que es va utilitzar en el moment d’efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, ENJOY.CAT  es reserva el dret a reclamar els productes deteriorats (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si els productes rebuts difereixen de la comanda original, caldrà que el client ho comuniqui per escrit a ENJOY.CAT, en un termini màxim de set dies hàbils des de la data de recepció. El destinatari haurà de guardar el/s producte/s objecte de reclamació sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. Un cop fetes les gestions i comprovacions escaients, i dins d’un termini màxim de trenta dies des de la data de comunicació, ENJOY.CAT reemborsarà els diners dels productes erronis mitjançant la forma de pagament que es va utilitzar en el moment d’efectuar la compra. Un cop realitzat el reemborsament dels diners, ENJOY.CAT es reserva el dret a reclamar els productes erronis (corrent al seu càrrec les despeses de devolució dels mateixos).

Si per alguna raó diferent de les anteriors, el client decideix retornar algun producte, menys els productes considerats especials, disposarà de catorce dies hàbils des de la data de recepció de l’enviament. Caldrà que el client ho comuniqui prèviament a ENJOY.CAT, per escrit, dins el termini indicat.  El destinatari haurà de guardar el/s producte/s sense obrir, dins del seu envàs original, evitant qualsevol tipus de manipulació, alteració o ús. El client haurà de retornar aquest/s producte/s en perfectes condicions, anant al seu càrrec tant les despeses del primer enviament com les de la devolució (que haurà de gestionar directament), així com també les despeses duaneres, si n’hi haguessin. Un cop rebut/s i fetes les comprovacions escaients, ENJOY.CAT reemborsarà el seu import mitjançant una transferència a la targeta de crèdit que es va utilitzar en el moment d’efectuar la compra, dins el termini màxim de trenta dies des de la data de recepció del/s producte/s en les seves instal·lacions.

Tots el productes s’entregaran amb la data de caducitat correcte i no s’acceptaran canvis per caducitat. Tots els productes aniran indicats amb la caducitat de cada un i queda indicat a la fitxa del producte.

Les comandes cal que siguin retornades a la següent adreça:

ENJOYCAT BCN, S.L

C/ Comte Borrell, 97 entl 2º

08015 (Barcelona)

Espanya

Queda exclòs el dret de resolució (desistiment) en aquells casos en que per la naturalesa del contingut de les prestacions sigui impossible dur-la a terme, sense perjudici de la reclamació dels danys i perjudicis soferts o quan la mercaderia retornada al magatzem o el seu embalatge no estiguin complerts i/o en perfecte estat.

 

6. Legislació i Jurisdicció aplicables.

La confecció, aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals de contractació per part de qualsevol òrgan arbitral o judicial queden subjectes a la normativa establerta en l’ordenament jurídic espanyol.

Les parts s’obliguen a intentar solucionar les controvèrsies que puguin sorgir davant un òrgan arbitral de la província de Barcelona que pugi emetre un laude vinculant.

Si l’assumpte pren la via judicial, per a la resolució de qualsevol controvèrsia entre el client i ENJOY.CAT ,  les parts acorden sotmetre la resolució de la mateixa als jutjats i tribunals de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur general o especial que els pogués correspondre.

En el tràfic internacional, les parts es sotmeten expressament a l’ordenament jurídic espanyol pel que fa a l’aplicació i interpretació d'aquestes Condicions Generals i als àrbitres i òrgans judicials espanyols de la ciutat de Barcelona com a fur per resoldre possibles litigis judicials.  Aquest fur queda establert sense perjudici de l’aplicació del Reglament 44/2001 CE i altres normes internacionals subscrites per l’Estat Espanyol en matèria de furs i lleis aplicables a consum en el comerç internacional.

bottom of page